Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit

Kwaliteit verzekerd

SKK werkt volgens HKZ normen ( Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en de wet IKK ( Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
Dit betekent dat SKK:

 • De organisatie intern goed op orde heeft. Werkwijze en afspraken zijn vastgelegd in een digitaal handboek kwaliteit
 • De ouders en kinderen centraal stelt: er zijn duidelijke instructies over de begeleiding en verzorging van de kinderen.
 • De pedagogisch medewerker de kinderen regelmatig observeert; jaarlijks worden de resultaten hiervan met u als ouders besproken
 • Voortdurend werkt aan het verbeteren van de dienstverlening. Wij bespreken met u uw ervaringen en wensen, voeren regelmatig een klanttevredenheid onderzoek en ondernemen actie als de uitkomsten daartoe aanleiding geven
 • Veiligheid serieus neemt: ontruimingsoefeningen, voedselhygiëne, risico-inventarisatie en vaste bedrijfshulpverleners zijn hiervan voorbeelden
 • Alle pedagogisch medewerkers bij SKK jaarlijks EHBO (bij) geschoold worden en wij medewerkers met een BHV diploma hebben
 • Door de jaarlijkse controles van GGD, brandweer en interne audits zichzelf dwingt om te blijven verbeteren
 • Permanente educatie aanbiedt, via online leren met de Kinderopvang academie
 • 2 vaste pedagogisch coaches en een kwaliteitsmanager heeft ( coaching op pedagogische kwaliteit en inhoudelijke verdieping)
 • Iedere groep werkt met het mentorschap ( ieder kind een eigen mentor, 1e aanspreekpunt voor ouders en het oudere kind)

Alle medewerkers werken met iPads op de groepen, hierdoor kunnen zij niet alleen eenvoudig berichten en foto's sturen aan ouders, ook hebben zij hierdoor direct toegang tot alle werkinstructies en protocollen.

NCKO kwaliteitsmonitor 

Bij SKK volgen alle medewerkers jaarlijkse trainingen in het kader van permanente educatie. Onderdeel daarvan is een training op het gebied van de NCKO. 
De focus voor deze training ligt bij het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers. Zo blijft SKK zich richten op de pedagogische kwaliteit en dit is terug te vinden in het pedagogisch beleid.
Om het pedagogisch handelen verder uit te werken wordt gebruik gemaakt van de NCKO monitor (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek). Dit (video- interactie) instrument richt zich op 6 interactievaardigheden nl:

 • Sensitieve responsiviteit ( warmte, belangstelling, signaleren, veilige haven)
 • Respect voor de autonomie ( ruimte geven, zelf keuzes, onderhandelen, waardering)
 • Structureren en grenzen stellen (duidelijk maken, grenzen stellen, organiseren, structureren, effectief leiding geven aan de groep)
 • Praten en uitleggen ( gesprekjes, open vragen, ondersteunen van handelingen met taal)
 • Ontwikkelingsstimulering ( extra dingen om te stimuleren op motorische, taal en cognitieve ontwikkeling)
 • Begeleiden van interacties tussen de kinderen ( positief reageren op interacties onderling en/of zelf actief bevorderen van interacties)

Een trainer maakt video opnames van de interactie tussen pedagogisch medewerker en de kinderen in de groep, waarbij op bovenstaande vaardigheden getoetst wordt. De video fragmenten worden terug gekeken met de pedagogisch medewerkers van de groep zodat duidelijk is waar sterke en minder sterke punten liggen.

Focus ligt bijvoorbeeld op:
Hoe geef ik elk kind aandacht als de groep vol is?
Hoe kan ik mijn handelingen nog meer met gesproken taal ondersteunen?
Hoe hou ik structuur in de groep zonder dat ik de autonomie van het kind vergeet?

Inspectierapporten GGD

De GGD ziet toe op de kwaliteit van kinderopvangorganisaties. Via de link hieronder kunt u via het landelijk register kinderopvang en speelzalen van de Rijksoverheid de GGD inspectierapporten per locatie inzien.

Landelijk Register GGD

Hoe beoordelen ouders onze kwaliteit?

SKK voert persoonlijke tevredenheidgesprekken met ouders en koppelt de resultaten terug. 
Op de volgende link kunt u reacties van onze klanten inzien:
Voor Kinderdagverblijf Marijke: Beste kinderdagverblijf
Voor Kinderdagverblijf Skippy: Beste kinderdagverblijf

Medicijnverstrekking

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door een arts. Ouders moeten hier vooraf schriftelijk toestemming voor geven. Aan het verzoek van ouders om gedurende de dag paracetamol te geven om de koorts te onderdrukken, mag de pedagogisch medewerker geen gehoor geven, omdat de paracetamol ook mogelijke andere signalen van een verergerend ziektebeeld onderdrukt. (bv meningitis). Download formulier medicijnverstrekking

Keurmerk Meldcode Kindermishandeling en SISA

SKK heeft het Keurmerk Meldcode! Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om de meldcode binnen de organisatie te borgen en hier een aandachtsfunctionaris voor te hebben. Het werken met de meldcode betekent dat alle medewerkers richtlijnen volgen bij een vermoeden van enige vorm van kindermishandeling. De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld, kindermishandeling of mogelijk geweld- of zedendelict door een collega.

SISA

SKK is aangesloten op SISA. SISA staat voor SIgnaleren en SAmenwerken. SISA is een computersysteem. Soms heeft een kind ondersteuning nodig tijdens het opgroeien. Dan kan het gebeuren dat meerdere professionals tegelijkertijd bij uw kind betrokken zijn of ondersteuning bieden. Het is belangrijk dat deze professionals dit zo snel mogelijk van elkaar weten, zodat er snel samengewerkt kan worden. Via SISA maken organisaties hun betrokkenheid bij een kind kenbaar.
Als kinderopvang/peuterspeelzaal vinden wij het belangrijk om met deze instanties samen te werken en samen met deze professionals en u in gesprek te gaan over de meest passende zorg en de rol die wij als kinderopvang/peuterspeelzaal hierin kan spelen. Wij zullen onze betrokkenheid bij kinderen waar wij een zorg over hebben of extra (zorg)ondersteuning aanbieden, na een gesprek(ken) met u in SISA kenbaar maken. SISA is geen openbaar systeem en is alleen inzichtelijk voor de organisaties die aangesloten zijn op SISA én hun betrokkenheid het kind in SISA kenbaar hebben gemaakt. SISA is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In SISA staat alleen de organisatie naam, de contactgegevens van de professional en naam, geboortedatum, geslacht van het kind. SISA kent geen enkele inhoud.
Voor vragen over SISA kunt u de website van SISA www.sisa.rotterdam.nl raadplegen. Hierop vindt u tevens een kort voorlichtingsfilmpje over de werking van SISA.

Oudercommissie

SKK heeft op elke locatie een oudercommissie die als inspraakorgaan voor ouders fungeert. De taken en bevoegdheden van de oudercommissie zijn vastgelegd in het reglement oudercommissie van de locatie. Deze is op te vragen bij de locatie manager van uw kinderdagverblijf.
De oudercommissie overlegt met de locatiemanager van de eigen locatie over zaken die betrekking hebben op het betreffende kinderdagverblijf.

Vier ogen principe

SKK werkt volgens het 4-ogen principe. Dit beleid is gemaakt om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. SKK vindt het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden opgevangen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk. Voor meer informatie kunt u de locatiemanager vragen om het vier ogen beleid.

Klimaatbeheersing

In alle binnenruimtes op onze kinderdagverblijven maken wij gebruik van een digitaal meetsysteem. Met deze AirTeq wordt via internet eenvoudig de temperatuur, luchtvochtigheid en CO2-concentraties in alle ruimtes voortdurend gemonitord èn automatisch vastgelegd.
Dit systeem is te bedienen op een telefoon of tablet. Wij krijgen een bericht als er bv een raam geopend moet worden.

Klachtenreglement

SKK heeft een intern- en extern klachtenreglement. Hierin staat een verwijzing naar het klachtenformulier van de geschillencommissie kinderopvang. Als ouders een klacht hebben, kunnen ze dit bespreekbaar maken met een pedagogisch medewerkster. Samen kunnen zij dan een formulier invullen. Ouders kunnen er ook voor kiezen om direct gebruik te maken van de externe klachtenprocedure. SKK is hiervoor aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang. Informatie kunt u vinden op www.degeschillencommissie.nl.  Download Klachtenreglement voor ouders . In 2017 heeft SKK het keurmerk van de Geschillencommissie behaald. Dit betekent dat er geen geschillen ingediend zijn door de ouders van SKK bij de Geschillencommissie Kinderopvang.

 

Info & Inschrijven

Kind

Ouder

2) Kind

3) Ouder

Stichting Kinderopvang Kralingen

Oostzeedijk beneden 41a
Postadres
Postbus 4438
3006 AK Rotterdam
Route

+31 (0)10 240 00 92(ma t/m do 9:00 tot 17:00 uur)