Beleid

Beleid

Beleid

Uitgangspunten

Ieder kind is van nature leergierig en nieuwsgierig. Onze medewerkers leren de kinderen kennen door goed naar ze te luisteren en te kijken. We meten het welbevinden van de kinderen middels een observatiesysteem. In ons werk met de kinderen staan een aantal uitgangspunten voorop:

  • wij zorgen er voor dat kinderen zich veilig en geborgen voelen
  • wij respecteren de eigenheid van ieder kind
  • wij geven kinderen de ruimte om de wereld te verkennen, dingen uit te proberen en nieuwe ervaringen op te doen.

Groepsopvang: van elkaar leren
Door het samenzijn in groepjes leren de kinderen van elkaar. Ze leren ondermeer: ruzietjes maken en bijleggen, vrienden maken, samen (buiten) lol maken, op elkaar wachten, omgaan met kleine ongelukjes, samen eten, op avontuur gaan en ze leren ook van elkaars fantasiespel. De kinderen worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen - dit komt mede tot uiting in de activiteitenbegeleiding - en om de wereld om zich heen te ontdekken op een manier die voor ieder kind anders is.

Pedagogisch beleid

Al deze ervaringen worden uitgebreid uitgelegd in het pedagogisch beleid van SKK. Dit pedagogisch beleid voldoet aan de vier pedagogische basisdoelen, zoals genoemd in de Wet Kinderopvang:

  • Emotionele veiligheid
  • Persoonlijke competentie
  • Sociale competentie
  • Overdracht van normen en waarden

Het pedagogisch beleid wordt jaarlijks geëvalueerd. Bij deze evaluatie zijn de teams en de oudercommissies van de locaties betrokken.
Download pedagogisch beleid.

Beleid veiligheid en gezondheid

SKK werkt met een Protocol veiligheid en gezondheid. Met behulp van dit protocol wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Download Beleid veiligheid en gezondheid.

Voedingsbeleid

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen die onze kindercentra bezoeken een gevarieerd aanbod van gezonde voeding aangeboden krijgen.Bij SKK gaan we ervan uit dat kinderen voordat ze naar de opvang komen thuis ontbeten hebben. De Schijf van Vijf van het Voedingscentrum is een belangrijk uitgangspunt bij de keuze van de voeding. Verder volgen we de richtlijnen vanuit het consultatie bureau.

Op kinderdagverblijf Marijke en kinderdagverblijf Skippy wordt, naast de broodmaaltijd, ook een warme maaltijd aangeboden voor ouders die dit wensen. SKK vindt het van groot belang dat eten op een gezellige manier gepresenteerd wordt en dat het eten op een bord of in een schaaltje gepresenteerd wordt. We proberen zoveel mogelijk volkoren producten aan te bieden. Wij hanteren vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar ritme en dat levert de kinderen rust op. We eten samen aan een gedekte tafel. Dit is gezellig en het zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen voor een fijne sfeer. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben een voorbeeldfunctie. Zij stimuleren de kinderen, als zij daar aan toe zijn, om zelf te eten of het brood te smeren. Regelmatig wordt de lunch vergezeld van een stukje komkommer, tomaatje, worstje of een krentenbolletje of cracker. Naast de hartige belegsoorten kunnen de kinderen ook kiezen uit zoet beleg, zonder dat hier een overdaad aan aanbod in is. Gedurende de dag krijgen de kinderen melk ( tijdens de lunch), thee, water en aangelengde diksap of roosvicee te drinken. Download voedingsbeleid

Ruilen van dagen/extra dagen

Ouders kunnen een verzoek indienen om te ruilen van vaste opvangdag. Het ruilen mag binnen een termijn van twee weken. Ruilen kan niet met terugwerkende kracht voor in het verleden verzuimde dagen. Ook kunt u een verzoek voor afname van een extra dag indienen. Zowel ruilverzoeken als verzoeken voor extra dagen dienen per email aan de groep te worden aangevraagd. Wanneer uw kind op de door u gewenste dag niet in de eigen groep kan worden opgevangen (omdat de maximale groepsgrootte bereikt is) dan mag uw kind in een buurgroep worden opgevangen mits u daar mee instemt. U dient dan een zogeheten toestemmingsformulier in te vullen. Download ruilbeleid HDO, download ruilbeleid NSO.   Download toestemmingsformulier

Info & Inschrijven

Kind

Ouder

2) Kind

3) Ouder

Stichting Kinderopvang Kralingen

Oostzeedijk beneden 41a
Postadres
Postbus 4438
3006 AK Rotterdam
Route

+31 (0)10 240 00 92(ma t/m do 9:00 tot 17:00 uur)